Exode 38:8
ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת במראת הצבאת אשר צבאו פתח אהל מועד׃
1 Samuel 2:2
אין קדוש כיהוה כי אין בלתך ואין צור כאלהינו׃
Psaumes 23:6
אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית יהוה לארך ימים׃
Psaumes 27:4
אחת שאלתי מאת יהוה אותה אבקש שבתי בבית יהוה כל ימי חיי לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו׃
Psaumes 84:4
אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה׃
Psaumes 84:10
כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי הסתופף בבית אלהי מדור באהלי רשע׃
Psaumes 92:13
שתולים בבית יהוה בחצרות אלהינו יפריחו׃
Psaumes 135:1
הללו יה הללו את שם יהוה הללו עבדי יהוה׃
Psaumes 135:2
שעמדים בבית יהוה בחצרות בית אלהינו׃
Apocalypse 3:12
המנצח אתננו לעמוד בהיכל אלהי ולא יצא עוד החוצה וכתבתי עליו את שם אלהי ואת שם עיר אלהי ירושלים החדשה הירדת משמים מעם אלהי ואת שמי החדש׃
Psaumes 22:2
אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי׃
Actes 26:7
ואשר שנים עשר שבטינו מיחלים להגיע לה בעבדם את יהוה תמיד יומם ולילה על דבר התקוה הזאת אגרפס המלך שטנים אותי היהודים׃
1 Timothée 5:5
אבל האלמנה באמת אשר נשארה יחידה שמה אלהים מבטחה ומתמדת בתפלות ובתחנות לילה ויומם׃
Apocalypse 7:15
לכן הנם לפני כסא האלהים ומשרתים אותו בהיכלו יומם ולילה והישב על הכסא יתן משכנו עליהם׃