Luc 9:24
כי כל אשר יחפץ להושיע את נפשו תאבד נפשו ממנו וכל אשר יאבד את נפשו למעני הוא יושיענה׃
Luc 9:25
כי מה יועיל האדם כי יקנה את כל העולם ואבד והשחית את נפשו׃
Matthieu 10:39
המצא את נפשו יאבדנה והמאבד את נפשו למעני הוא ימצאנה׃
Matthieu 16:25
כי כל אשר יחפץ להושיע את נפשו תאבד נפשו ממנו וכל אשר תאבד לו נפשו למעני הוא ימצאנה׃
Marc 8:35-37
35
כי כל אשר יחפץ להושיע את נפשו תאבד נפשו ממנו וכל אשר תאבד לו נפשו למעני ולמען הבשורה הוא יושיענה׃
36
כי מה יסכן לאדם כי יקנה את כל העולם ונשחתה נפשו׃
37
או מה יתן איש פדיון נפשו׃
Jean 12:25
האהב את נפשו יאבדנה והשנא את נפשו בעולם הזה ינצרה לחיי נצח׃
Apocalypse 2:10
אל תירא את אשר עליך לסבל הנה עתיד המלשין להשליך מכם לבית המשמר למען תנסו והייתם בצרה עשרת ימים היה נאמן עד מות ואתנה לך עטרת החיים׃