Luc 17:17
ויען ישוע ויאמר הלא העשרה טהרו והתשעה איה הם׃
Luc 17:18
האם לא נמצא אשר שב לתת כבוד לאלהים זולתי הנכרי הזה׃
2 Chroniques 32:24-26
24
בימים ההם חלה יחזקיהו עד למות ויתפלל אל יהוה ויאמר לו ומופת נתן לו׃
25
ולא כגמל עליו השיב יחזקיהו כי גבה לבו ויהי עליו קצף ועל יהודה וירושלם׃
26
ויכנע יחזקיהו בגבה לבו הוא וישבי ירושלם ולא בא עליהם קצף יהוה בימי יחזקיהו׃
Psaumes 30:1
מזמור שיר חנכת הבית לדוד ארוממך יהוה כי דליתני ולא שמחת איבי לי׃
Psaumes 30:2
יהוה אלהי שועתי אליך ותרפאני׃
Psaumes 30:11
הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה׃
Psaumes 30:12
למען יזמרך כבוד ולא ידם יהוה אלהי לעולם אודך׃
Psaumes 103:1-4
1
לדוד ברכי נפשי את יהוה וכל קרבי את שם קדשו׃
2
ברכי נפשי את יהוה ואל תשכחי כל גמוליו׃
3
הסלח לכל עונכי הרפא לכל תחלאיכי׃
4
הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים׃
Psaumes 107:20-22
20
ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם׃
21
יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃
22
ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברנה׃
Psaumes 116:12-15
12
מה אשיב ליהוה כל תגמולוהי עלי׃
13
כוס ישועות אשא ובשם יהוה אקרא׃
14
נדרי ליהוה אשלם נגדה נא לכל עמו׃
15
יקר בעיני יהוה המותה לחסידיו׃
Psaumes 118:18
יסר יסרני יה ולמות לא נתנני׃
Psaumes 118:19
פתחו לי שערי צדק אבא בם אודה יה׃
Esaïe 38:19-22
19
חי חי הוא יודך כמוני היום אב לבנים יודיע אל אמתך׃
20
יהוה להושיעני ונגנותי ננגן כל ימי חיינו על בית יהוה׃
21
ויאמר ישעיהו ישאו דבלת תאנים וימרחו על השחין ויחי׃
22
ויאמר חזקיהו מה אות כי אעלה בית יהוה׃
Jean 5:14
ויהי אחרי כן וימצאהו ישוע בבית המקדש ויאמר אליו הנה נרפא לך אל תוסיף לחטא פן תאנה אליך רעה גדולה מזאת׃
Jean 9:38
ויאמר אני מאמין אדני וישתחו לו׃