Luc 20:9
ויחל לדבר אל העם את המשל הזה איש אחד נטע כרם ויתן אתו אל כרמים וילך בדרך מרחוק לימים רבים׃
Luc 20:12
ויסף לשלח שלישי וגם אתו פצעו ויגרשהו וידחפהו חוצה׃
Cantique des Cantiques 8:11
כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנטרים איש יבא בפריו אלף כסף׃
Cantique des Cantiques 8:12
כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את פריו׃