Psaumes 9:17
ישובו רשעים לשאולה כל גוים שכחי אלהים׃
Psaumes 16:10
כי לא תעזב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת׃
Psaumes 49:15
אך אלהים יפדה נפשי מיד שאול כי יקחני סלה׃
Psaumes 86:13
כי חסדך גדול עלי והצלת נפשי משאול תחתיה׃
Proverbes 5:5
רגליה ירדות מות שאול צעדיה יתמכו׃
Proverbes 7:27
דרכי שאול ביתה ירדות אל חדרי מות׃
Proverbes 9:18
ולא ידע כי רפאים שם בעמקי שאול קראיה׃
Proverbes 15:24
ארח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה׃
Esaïe 14:9
שאול מתחת רגזה לך לקראת בואך עורר לך רפאים כל עתודי ארץ הקים מכסאותם כל מלכי גוים׃
Esaïe 14:15
אך אל שאול תורד אל ירכתי בור׃
Matthieu 5:22
אבל אני אמר לכם כל אשר יקצף על אחיו חנם מחיב הוא לבית דין ואשר יאמר אל אחיו רקא מחיב הוא לסנהדרין ואשר יאמר אתה הנבל מחיב לאש גיהנם׃
Matthieu 5:29
ואם תכשילך עין ימינך נקר אותה והשלך ממך כי טוב לך אשר יאבד אחד מאבריך מרדת כל גופך אל גיהנם׃
Matthieu 18:9
ואם עינך תכשליך נקר אותה והשלך ממך טוב לך לבוא לחיים בעין אחת מהיות לך שתי עינים ותשלך אל אש גיהנם׃
Matthieu 23:33
נחשים אתם ילדי הצפעונים איכה תמלטו מדין גיהנם׃
1 Corinthiens 15:55
איה עקצף המות איה שאול בצחונך׃
2 Pierre 2:4
כי לא חס אלהים על המלאכים אשר חטאו כי אם הורידם לקצבי הרים ויסגירם בכבלי אפל לשמרם למשפט׃
Apocalypse 20:13
ויתן הים את מתיו והמות והשאול נתנו את מתיהם וישפטו איש איש כמעשיהם׃
Apocalypse 20:14
והמות והשאול השלכו באגם האש והוא המות השני׃
Luc 16:28
כי יש לי חמשה אחים למען יעיד בהם פן יבאו גם הם אל מקום המעצבה הזה׃
Luc 8:28
וירא את ישוע ויפל לפניו ויקרא בקול גדול מה לי ולך ישוע בן אל עליון מבקש אני ממך אשר לא תענני׃
Matthieu 8:29
והנה הם צעקים לאמר מה לנו ולך ישוע בן האלהים הבאת הלם לענותנו בלא עתנו׃
Apocalypse 14:10
גם הוא שתה ישתה מיין חמת אלהים יין בלתי מהול הנמסך בכוס זעמו ויענה באש וגפרית לפני המלאכים הקדשים ולפני השה׃
Apocalypse 14:11
ועשן ענוים יעלה לעולמי עד ולא ימצאו מנוחה יומם ולילה המשתחוים לחיה ולצלמה ואשר ישא את תו שמה׃
Apocalypse 20:10
והשטן אשר הדיחם השלך באגם אש וגפרית אשר שם גם החיה ונביא השקר ויסרו יומם ולילה לעולמי עולמים׃
Luc 13:28
ושם תהיה היללה וחרק השנים כאשר תראו את אברהם ויצחק ויעקב ואת כל הנביאים במלכות האלהים ואתם מגרשים החוצה׃
Luc 13:29
ויבאו ממזרח וממערב ומצפון ומדרום ויסבו במלכות האלהים׃
Matthieu 8:11
ואני אמר לכם רבים יבאו ממזרח וממערב ויסבו עם אברהם ויצחק ויעקב במלכות השמים׃
Matthieu 8:12
אבל בני המלכות המה יגרשו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרוק השנים׃