Luc 15:11
ויאמר איש אחד היו לו שני בנים׃
Luc 15:12
ויאמר הצעיר אל אביו אבי תנה לי את חלק הרכוש אשר יפל לי ויחלק להם את הנחלה׃
Luc 7:32
דמים הם לילדים הישבים בשוק וקראים זה אל זה ואמרים חללנו לכם בחלילים ולא רקדתם קוננו לכם קינה ולא בכיתם׃
Exode 15:20
ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחלת׃
2 Samuel 6:14
ודוד מכרכר בכל עז לפני יהוה ודוד חגור אפוד בד׃
Psaumes 30:11
הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה׃
Psaumes 126:1
שיר המעלות בשוב יהוה את שיבת ציון היינו כחלמים׃
Psaumes 149:3
יהללו שמו במחול בתף וכנור יזמרו לו׃
Psaumes 150:4
הללוהו בתף ומחול הללוהו במנים ועוגב׃
Ecclesiaste 3:4
עת לבכות ועת לשחוק עת ספוד ועת רקוד׃
Jérémie 31:4
עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל עוד תעדי תפיך ויצאת במחול משחקים׃