Génèse 18:7
ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשות אתו׃
Psaumes 63:5
כמו חלב ודשן תשבע נפשי ושפתי רננות יהלל פי׃
Proverbes 9:2
טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שלחנה׃
Esaïe 25:6
ועשה יהוה צבאות לכל העמים בהר הזה משתה שמנים משתה שמרים שמנים ממחים שמרים מזקקים׃
Esaïe 65:13
לכן כה אמר אדני יהוה הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו הנה עבדי ישמחו ואתם תבשו׃
Esaïe 65:14
הנה עבדי ירנו מטוב לב ואתם תצעקו מכאב לב ומשבר רוח תילילו׃
Matthieu 22:2-14
2
דומה מלכות השמים למלך בשר ודם אשר עשה חתנה לבנו׃
3
וישלח את עבדיו לקרא הקרואים אל החתנה ולא אבו לבוא׃
4
ויסף שלח עבדים אחרים לאמר אמרו אל הקרואים הנה ערכתי את סעודתי שורי ומריאי טבוחים והכל מוכן באו אל החתנה׃
5
והם לא שתו לבם לזאת וילכו להם זה אל שדהו וזה אל מסחרו׃
6
והנשארים תפשו את עבדיו ויתעללו בם ויהרגום׃
7
ויקצף המלך וישלח צבאותיו ויאבד את המרצחים ההם ואת עירם שרף באש׃
8
אז אמר אל עבדיו הן החתנה מוכנה והקרואים לא היו ראוים לה׃
9
לכן לכו נא אל ראשי הדרכים וכל איש אשר תמצאו קראו אתו אל החתנה׃
10
ויצאו העבדים ההם אל הדרכים ויאספו את כל אשר מצאו גם רעים גם טובים וימלא בית החתנה מסבים׃
11
ויהי כבוא המלך לראות את המסבים וירא בהם איש ולא היה לבוש בגדי חתנה׃
12
ויאמר אליו רעי איכה באת הנה ואין לך בגדי חתנה ויאלם׃
13
ויאמר המלך למשרתים אסרו ידיו ורגליו ונשאתם והשלכתם אותו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרק השנים׃
14
כי רבים הם הקרואים ומעטים הנבחרים׃