Juges 14:12
ויאמר להם שמשון אחודה נא לכם חידה אם הגד תגידו אותה לי שבעת ימי המשתה ומצאתם ונתתי לכם שלשים סדינים ושלשים חלפת בגדים׃
Proverbes 8:1
הלא חכמה תקרא ותבונה תתן קולה׃
Ezechiel 17:2
בן אדם חוד חידה ומשל משל אל בית ישראל׃
Matthieu 13:34
כל זאת דבר ישוע במשלים אל המון העם ובבלי משל לא דבר אליהם׃
Luc 11:43
אוי לכם הפרושים כי תאהבו את מושב הראש בבתי הכנסיות ואת שאלות שלומכם בשוקים׃
Luc 20:46
הזהרו מן הסופרים החפצים להתהלך עטופי טלית ואהבים את שאלות שלומם בשוקים ואת מושבי הראש בבתי הכנסיות ואת מסבות הראש בסעודות׃
Matthieu 23:6
ואהבים את הסבת הראש בסעודות ואת מושבי הראש בבתי הכנסיות׃
Marc 12:38
ויאמר אליהם בלמד אתם השמרו מן הסופרים האהבים להתהלך עטופי טלית ואת שאלות שלומם בשוקים׃
Marc 12:39
ואת מושבי הראש בבתי כנסיות ואת מסבות הראש בסעודות׃
Actes 8:18
ויהי בראות שמעון כי בסמיכות ידי השליחים נתן רוח הקדש ויבא לפניהם כסף׃
Actes 8:19
ויאמר תנו נא גם לי את היכלת הזאת אשר יקבל את רוח הקדש כל אשר אשים עליו את ידי׃
Philippiens 2:3
ולא תעשו דבר בדרך מריבה או כבוד שוא כי אם בשפלות רוח תחשבו איש את רעהו יותר מעצמו׃
3 Jean 1:9
אני כתבתי אל הקהלה אך דיוטריפס המתאוה להיות עליהם לראש איננו מקבל אתנו׃