Psaumes 112:10
רשע יראה וכעס שניו יחרק ונמס תאות רשעים תאבד׃
Matthieu 8:12
אבל בני המלכות המה יגרשו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרוק השנים׃
Matthieu 13:42
והשליכו אתם אל תנור האש שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Matthieu 13:50
והשליכום אל תנור האש שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Matthieu 22:13
ויאמר המלך למשרתים אסרו ידיו ורגליו ונשאתם והשלכתם אותו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Matthieu 24:51
וישסף אתו וישים את חלקו עם החנפים שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Matthieu 25:30
ואת עבד הבליעל השליכו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Luc 16:23
ובהיותו במכאבות בשאול וישא את עיניו וירא את אברהם מרחוק ואת לעזר בחיקו׃
Matthieu 8:11
ואני אמר לכם רבים יבאו ממזרח וממערב ויסבו עם אברהם ויצחק ויעקב במלכות השמים׃
Luc 14:15
וישמע זאת אחד מן המסבים ויאמר אליו אשרי האכל לחם במלכות האלהים׃
Luc 23:42
ויאמר אל ישוע זכרני נא אדני בבאך במלכותך׃
Luc 23:43
ויאמר ישוע אליו אמן אמר אני לך כי היום תהיה עמדי בגן עדן׃
2 Thessaloniciens 1:5
לאות צדקת משפט אלהים למען תמצאו ראוים למלכות האלהים אשר בעבורה גם תענו׃
2 Pierre 1:11
כי כן יפתח לפניכם לרוחה המבוא אל מלכות עולם אשר לאדנינו ומושיענו ישוע המשיח׃
Luc 10:15
ואת כפר נחום אשר עד השמים התרוממת אל שאול תורדי׃
Apocalypse 21:8
אבל רכי הלב ואשר אינם מאמינים והמגאלים והמרצחים והזנים והמכשפים ועבדי האלילים וכל המכזבים חלקם יהיה באגם הבער באש וגפרית אשר הוא המות השני׃
Apocalypse 22:15
ומחוץ לה הכלבים והמכשפים והזנים והמרצחים ועבדי האלילים וכל אהב שקר ועשהו׃