Luc 13:25
והיה מיום אשר יקום בעל הבית וסגר את הדלת ותחלו לעמד בחוץ ולדפק על הדלת לאמר אדנינו אדנינו פתח לנו וענה ואמר אליכם אינני יודע אתכם מאין אתם׃
Psaumes 1:6
כי יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד׃
Matthieu 7:22
והיה ביום ההוא יאמרו רבים אלי אדנינו אדנינו הלא בשמך נבאנו ובשמך גרשנו שדים ובשמך עשינו גבורות רבות׃
Matthieu 7:23
אז אענה בם לאמר מעולם לא ידעתי אתכם סורו ממני פעלי האון׃
Matthieu 25:12
ויען ויאמר אמן אמר אני לכן לא ידעתי אתכן׃
Matthieu 25:41
ואז יאמר גם אל הנצבים לשמאלו לכו מעלי אתם הארורים אל אש עולם המוכנה לשטן ולמלאכיו׃
1 Corinthiens 8:3
אבל אם יאהב איש את האלהים האלהים ידעו׃
Galates 4:9
ועתה אחרי ידעתם את האלהים ויותר אחרי שנודעתם לאלהים איך תשובו אל היסדות הרפים והדלים ההם אשר תרצו להכנע להם מחדש׃
2 Timothée 2:19
אך איתן הוא יסוד האלהים וזה חותמו ידע יהוה את אשר לו ועוד יסור מעול כל הקורא את שם המשיח׃
Psaumes 5:6
תאבד דברי כזב איש דמים ומרמה יתעב יהוה׃
Psaumes 6:8
סורו ממני כל פעלי און כי שמע יהוה קול בכיי׃
Psaumes 28:3
אל תמשכני עם רשעים ועם פעלי און דברי שלום עם רעיהם ורעה בלבבם׃
Psaumes 101:8
לבקרים אצמית כל רשעי ארץ להכרית מעיר יהוה כל פעלי און׃
Psaumes 119:115
סורו ממני מרעים ואצרה מצות אלהי׃
Psaumes 125:5
והמטים עקלקלותם יוליכם יהוה את פעלי האון שלום על ישראל׃
Osée 9:12
כי אם יגדלו את בניהם ושכלתים מאדם כי גם אוי להם בשורי מהם׃
Matthieu 25:41
ואז יאמר גם אל הנצבים לשמאלו לכו מעלי אתם הארורים אל אש עולם המוכנה לשטן ולמלאכיו׃