Luc 6:42
ואיך תאמר אל אחיך אחי הניחה לי ואסירה את הקסם אשר בעינך ואינך ראה את הקורה אשר בעינך החנף הסר בראשונה את הקורה מעינך ואחר ראה תראה להסיר את הקסם אשר בעין אחיך׃
Luc 12:1
ויהי עד כה ועד כה בהתאסף רבבות עם עד כי לחצו איש את רעהו ויחל לדבר אל תלמידיו בראשונה השמרו לנפשתיכם משאור הפרושים שהוא החנפה׃
Job 34:30
ממלך אדם חנף ממקשי עם׃
Proverbes 11:9
בפה חנף ישחת רעהו ובדעת צדיקים יחלצו׃
Esaïe 29:20
כי אפס עריץ וכלה לץ ונכרתו כל שקדי און׃
Matthieu 7:5
החנף הסר בראשונה את הקורה מעינך ואחרי כן ראה תראה להסיר את הקסם מעין אחיך׃
Matthieu 15:7
חנפים היטב נבא עליכם ישעיהו לאמר׃
Matthieu 15:14
הניחו אותם מנהלים עורים המה לעורים וכי יוליך עור את העור ונפלו שניהם בתוך הבור׃
Matthieu 23:13
אך אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי סגרים אתם לפני האדם את מלכות השמים הן אתם לא תבאו בה ואת הבאים לא תניחו לבוא׃
Matthieu 23:28
ככה גם אתם מחוץ נראים כצדיקים אל בני אדם ותוככם מלא חנפה ואון׃
Actes 8:20-23
20
ויאמר אליו פטרוס כספך יהי אתך לאבדון יען חשבת לקנות במחיר את מתת האלהים׃
21
אין לך חלק וגורל בדבר הזה כי לבבך איננו ישר לפני האלהים׃
22
ועתה שוב מרעתך זאת והתחנן אל האלהים אולי תסלח לך מזמת לבבך׃
23
כי ראה אנכי כי באת לידי מרורת רוש וחרצבות רשע׃
Actes 13:9
ושאול הנקרא גם פולוס מלא רוח הקדש ויסתכל בו׃
Actes 13:10
ויאמר אתה המלא כל מרמה וכל עולה בן בליעל ושונא כל צדק הלא תחדל לסלף את דרכי יהוה הישרים׃
Luc 14:5
ויען ויאמר אליהם מי מכם אשר חמרו או שורו יפול אל הבאר ולא ימהר להעלותו ביום השבת׃
Jean 7:21-24
21
ויען ישוע ויאמר להם פעלה אחת פעלתי וכלכם עליה תתמהו׃
22
משה נתן לכם המילה אך לא ממשה היא כי אם מן האבות וביום השבת תמולו כל זכר׃
23
ועתה אם ימול זכר בשבת למען אשר לא תופר תורת משה מה תקצפו עלי כי רפאתי איש כלו בשבת׃
24
אל תשפטו למראה עין כי אם משפט צדק שפטו׃