Luc 8:41
והנה בא איש ושמו יאיר והוא ראש בית הכנסת ויפל לרגלי ישוע ויתחנן לו לבוא אתו אל ביתו׃
Actes 13:15
ויהי אחר קריאת התורה והנביאים וישלחו אליהם ראשי הכנסת לאמר אנשים אחים אם יש לכם דבר מוסר לעם דברו׃
Actes 18:8
וקריספוס ראש הכנסת האמין באדון הוא וכל ביתו וגם קורנתים רבים בשמעם האמינו ויטבלו׃
Actes 18:17
ויאחזו כל היונים את סוסתנים ראש הכנסת ויכוהו לפני כסא המשפט וגליון לא שת לבו גם לזאת׃
Luc 6:11
והמה נמלאו חמה ויוסדו יחד מה לעשות לישוע׃
Jean 5:15
וילך האיש ויגד ליהודים כי ישוע הוא אשר רפאו׃
Jean 5:16
ועל כן רדפו היהודים את ישוע ויבקשו המיתו על כי עשה כזאת בשבת׃
Romains 10:2
כי מעיד אני עליהם שיש להם קנאה לאלהים אך לא בדעת׃
Exode 20:9
ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך׃
Exode 23:12
ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמרך וינפש בן אמתך והגר׃
Lévitique 23:3
ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קדש כל מלאכה לא תעשו שבת הוא ליהוה בכל מושבתיכם׃
Ezechiel 20:12
וגם את שבתותי נתתי להם להיות לאות ביני וביניהם לדעת כי אני יהוה מקדשם׃
Luc 6:7
ויארבו לו הסופרים והפרושים לראות אם ירפא בשבת למען ימצאו עליו שטנה׃
Luc 14:3-6
3
ויען ישוע ויאמר אל בעלי התורה ואל הפרושים לאמר המתר לרפא בשבת אם לא ויחרישו׃
4
ויאחז בו וירפאהו וישלחהו׃
5
ויען ויאמר אליהם מי מכם אשר חמרו או שורו יפול אל הבאר ולא ימהר להעלותו ביום השבת׃
6
ולא יכלו להשיב על זאת דבר׃
Matthieu 12:10-12
10
והנה שם איש אשר ידו יבשה וישאלוהו לאמר המתר לרפא בשבת למען ימצאו עליו שטנה׃
11
ויאמר אליהם מי האיש בכם אשר לו כבש אחד ונפל בבור בשבת ולא יחזיק בו ויעלנו׃
12
ומה יקר אדם מן הכבש לכן מתר להיטיב בשבת׃
Marc 3:2-6
2
ויתבוננו בו אם ירפאהו בשבת למען ימצאו עליו שטנה׃
3
ויאמר אל האיש אשר יבשה ידו קום עמד בתוך׃
4
ויאמר אליהם הנכון בשבת להיטיב או להרע להציל נפש או לאבדה ויחרישו׃
5
ויבט אליהם סביב בחמה ויתעצב על טמטום לבבם ויאמר אל האיש פשט את ידך ויפשט ידו ותרפא ותשב כאחרת׃
6
והפרושים יצאו מהרה ויתיעצו עליו עם ההורדוסיים לאבדו׃
Jean 9:14-16
14
והיום אשר עשה בו ישוע את הטיט ויפקח את עיניו שבת היה׃
15
ויוסיפו לשאל אתו גם הפרושים איך נפקחו עיניו ויאמר אליהם טיט שם על עיני וארחץ והנני ראה׃
16
ויאמרו מקצת הפרושים זה האיש לא מאלהים הוא כי לא ישמר את השבת ואחרים אמרו איכה יוכל איש חטא לעשות אתות כאלה ויהי ריב ביניהם׃