Luc 4:40
וכבוא השמש הביאו אליו כל אשר להם חלים חליים שונים וירפא אותם בשומו את ידיו על כל אחד מהם׃
Marc 6:5
ולא יכל לעשות שם פלא רק על חלשים מעטים שם את ידיו וירפאם׃
Marc 8:25
ויוסף לשום את ידיו על עיניו ותפקחנה עיניו וירפא וירא הכל היטב עד למרחוק׃
Marc 16:18
נחשים ישאו בידיהם ואם ישתו סם המות לא יזיקם על חולים ישימו את ידיהם וייטב להם׃
Actes 9:17
וילך חנניה ויבא הביתה וישם את ידיו עליו ויאמר שאול אחי האדון ישוע הנראה אליך בדרך אשר באת בה שלחני למען תשוב ותראה ותמלא רוח הקדש׃
Luc 17:14-17
14
וירא אותם ויאמר אליהם לכו והראו אל הכהנים ויהי בלכתם ויטהרו׃
15
ואחד מהם בראתו כי נרפא וישב וישבח את האלהים בקול גדול׃
16
ויפל על פניו לרגליו ויודה לו והוא היה שמרוני׃
17
ויען ישוע ויאמר הלא העשרה טהרו והתשעה איה הם׃
Luc 18:43
ופתאם ראה וילך אחריו הלך ושבח את האלהים וכל העם בראותם זאת נתנו תודה לאלהים׃
Psaumes 103:1-5
1
לדוד ברכי נפשי את יהוה וכל קרבי את שם קדשו׃
2
ברכי נפשי את יהוה ואל תשכחי כל גמוליו׃
3
הסלח לכל עונכי הרפא לכל תחלאיכי׃
4
הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים׃
5
המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי׃
Psaumes 107:20-22
20
ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם׃
21
יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃
22
ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברנה׃
Psaumes 116:16
אנה יהוה כי אני עבדך אני עבדך בן אמתך פתחת למוסרי׃
Psaumes 116:17
לך אזבח זבח תודה ובשם יהוה אקרא׃