Luc 1:15
כי גדול יהיה לפני יהוה ויין ושכר לא ישתה ורוח הקדש ימלא בעודנו בבטן אמו׃
Luc 2:40
ויגדל הנער ויחזק ברוח וימלא חכמה וחסד אלהים עמו׃
Luc 2:52
וישוע הלך וגדל בחכמה ומקומה ובחן עם אלהים ועם אנשים׃
Juges 13:24
ותלד האשה בן ותקרא את שמו שמשון ויגדל הנער ויברכהו יהוה׃
Juges 13:25
ותחל רוח יהוה לפעמו במחנה דן בין צרעה ובין אשתאל׃
1 Samuel 3:19
ויגדל שמואל ויהוה היה עמו ולא הפיל מכל דבריו ארצה׃
1 Samuel 3:20
וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן שמואל לנביא ליהוה׃
Matthieu 3:1
בימים ההם בא יוחנן המטביל ויהי קרא במדבר יהודה לאמר׃
Matthieu 11:7
המה הלכו להם וישוע החל לדבר אל המון העם על אדות יוחנן ויאמר מה זה יצאתם המדברה לראות הקנה אשר ינוע ברוח׃
Marc 1:3
קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃
Marc 1:4
ויהי יוחנן טבל במדבר וקורא טבילת התשובה לסליחת החטאים׃
Jean 1:31
ואני לא ידעתיו כי אם בעבור יגלה בישראל באתי אני לטבל במים׃