Luc 2:19
ומרים שמרה את הדברים האלה ותחשבם בלבה׃
Luc 2:51
וירד אתם ויבא אל נצרת ויכנע להם ואמו שמרה בלבה את כל הדברים האלה׃
Luc 9:44
שימו אתם באזניכם את הדברים האלה כי עתיד בן האדם להמסר בידי בני האדם׃
Génèse 37:11
ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר׃
Psaumes 119:11
בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך׃
Luc 1:80
ויגדל הילד ויחזק ברוח ויהי במדברות עד יום הראתו אל ישראל׃
Luc 2:40
ויגדל הנער ויחזק ברוח וימלא חכמה וחסד אלהים עמו׃
Génèse 39:2
ויהי יהוה את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדניו המצרי׃
Juges 13:24
ותלד האשה בן ותקרא את שמו שמשון ויגדל הנער ויברכהו יהוה׃
Juges 13:25
ותחל רוח יהוה לפעמו במחנה דן בין צרעה ובין אשתאל׃
1 Samuel 2:18
ושמואל משרת את פני יהוה נער חגור אפוד בד׃
1 Samuel 16:18
ויען אחד מהנערים ויאמר הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי ידע נגן וגבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תאר ויהוה עמו׃
1 Rois 18:46
ויד יהוה היתה אל אליהו וישנס מתניו וירץ לפני אחאב עד באכה יזרעאלה׃
Psaumes 80:17
תהי ידך על איש ימינך על בן אדם אמצת לך׃
Psaumes 89:21
אשר ידי תכון עמו אף זרועי תאמצנו׃
Actes 11:21
ותהי עמהם יד יהוה ומספר רב האמינו וישובו אל האדון׃