Luc 1:20
והנה תאלם ולא תוכל לדבר עד היום אשר תהיה זאת תחת כי לא האמנת בדברי אשר ימלאו למועדם׃
Exode 4:15
ודברת אליו ושמת את הדברים בפיו ואנכי אהיה עם פיך ועם פיהו והוריתי אתכם את אשר תעשון׃
Exode 4:16
ודבר הוא לך אל העם והיה הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלהים׃
Psaumes 51:15
אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך׃
Jérémie 1:9
וישלח יהוה את ידו ויגע על פי ויאמר יהוה אלי הנה נתתי דברי בפיך׃
Ezechiel 3:27
ובדברי אותך אפתח את פיך ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה השמע ישמע והחדל יחדל כי בית מרי המה׃
Ezechiel 29:21
ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל ולך אתן פתחון פה בתוכם וידעו כי אני יהוה׃
Ezechiel 33:22
ויד יהוה היתה אלי בערב לפני בוא הפליט ויפתח את פי עד בוא אלי בבקר ויפתח פי ולא נאלמתי עוד׃
Matthieu 9:33
וכאשר גרש השד וידבר האלם ויתמה המון האנשים ויאמרו מעולם לא נראתה כזאת בישראל׃
Marc 7:32-37
32
ויביאו אליו איש אשר היה חרש ואלם ויתחננו לו לשום עליו את ידו׃
33
ויקח אתו לבדו מקרב ההמון וישם את אצבעותיו באזניו וירק ויגע על לשנו׃
34
ויבט השמימה ויאנח ויאמר אליו אפתח ופרושו הפתח׃
35
וברגע נפתחו אזניו ויתר קשר לשונו וידבר בשפה ברורה׃
36
ויזהר אותם כי לא יספרו לאיש וכאשר יזהירם כן ירבו להכריז׃
37
וישתוממו עד מאד ויאמרו את הכל עשה יפה גם החרשים הוא עשה לשמעים גם האלמים למדברים׃
Psaumes 30:7-12
7
יהוה ברצונך העמדתה להררי עז הסתרת פניך הייתי נבהל׃
8
אליך יהוה אקרא ואל אדני אתחנן׃
9
מה בצע בדמי ברדתי אל שחת היודך עפר היגיד אמתך׃
10
שמע יהוה וחנני יהוה היה עזר לי׃
11
הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה׃
12
למען יזמרך כבוד ולא ידם יהוה אלהי לעולם אודך׃
Psaumes 118:18
יסר יסרני יה ולמות לא נתנני׃
Psaumes 118:19
פתחו לי שערי צדק אבא בם אודה יה׃
Esaïe 12:1
ואמרת ביום ההוא אודך יהוה כי אנפת בי ישב אפך ותנחמני׃
Daniel 4:34-37
34
ולקצת יומיה אנה נבוכדנצר עיני לשמיא נטלת ומנדעי עלי יתוב ולעליא ברכת ולחי עלמא שבחת והדרת די שלטנה שלטן עלם ומלכותה עם דר ודר׃
35
וכל דארי ארעא כלה חשיבין וכמצביה עבד בחיל שמיא ודארי ארעא ולא איתי די ימחא בידה ויאמר לה מה עבדת׃
36
בה זמנא מנדעי יתוב עלי וליקר מלכותי הדרי וזוי יתוב עלי ולי הדברי ורברבני יבעון ועל מלכותי התקנת ורבו יתירה הוספת לי׃
37
כען אנה נבוכדנצר משבח ומרומם ומהדר למלך שמיא די כל מעבדוהי קשט וארחתה דין ודי מהלכין בגוה יכל להשפלה׃