Génèse 12:3
ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה׃
Génèse 17:19
ויאמר אלהים אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו׃
Génèse 22:18
והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקלי׃
Génèse 26:4
והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל הארצת האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ׃
Génèse 28:14
והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה ונברכו בך כל משפחת האדמה ובזרעך׃
Psaumes 105:6-10
6
זרע אברהם עבדו בני יעקב בחיריו׃
7
הוא יהוה אלהינו בכל הארץ משפטיו׃
8
זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור׃
9
אשר כרת את אברהם ושבועתו לישחק׃
10
ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם׃
Psaumes 132:11-17
11
נשבע יהוה לדוד אמת לא ישוב ממנה מפרי בטנך אשית לכסא לך׃
12
אם ישמרו בניך בריתי ועדתי זו אלמדם גם בניהם עדי עד ישבו לכסא לך׃
13
כי בחר יהוה בציון אוה למושב לו׃
14
זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אותיה׃
15
צידה ברך אברך אביוניה אשביע לחם׃
16
וכהניה אלביש ישע וחסידיה רנן ירננו׃
17
שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי׃
Romains 11:28
הן לפי הבשורה שנואים הם למענכם אך לפי הבחירה חביבים הם למען האבות׃
Romains 11:29
כי לא ינחם האלהים על מתנותיו ועל קריאתו׃
Galates 3:16
והנה לאברהם נאמרו ההבטחות ולזרעו ולא אמר ולזרעיך כאלו לרבים אלא כאלו ליחיד ולזרעך והוא המשיח׃
Galates 3:17
וזאת אני אמר כי דיתיקי אשר קימה האלהים מאז לימות המשיח לא תוכל התורה אשר באה אחרי ארבע מאות ושלשים שנה להפר אותה ולבטל את ההבטחה׃