Luc 18:14
אני אמר לכם כי ירד זה לביתו נצדק מזה כי כל המרים את נפשו ישפל ואשר ישפילה ירומם׃
1 Samuel 2:4
קשת גברים חתים ונכשלים אזרו חיל׃
1 Samuel 2:6-8
6
יהוה ממית ומחיה מוריד שאול ויעל׃
7
יהוה מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם׃
8
מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון להושיב עם נדיבים וכסא כבוד ינחלם כי ליהוה מצקי ארץ וישת עליהם תבל׃
Job 5:11-13
11
לשום שפלים למרום וקדרים שגבו ישע׃
12
מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה׃
13
לכד חכמים בערמם ועצת נפתלים נמהרה׃
Job 34:24-28
24
ירע כבירים לא חקר ויעמד אחרים תחתם׃
25
לכן יכיר מעבדיהם והפך לילה וידכאו׃
26
תחת רשעים ספקם במקום ראים׃
27
אשר על כן סרו מאחריו וכל דרכיו לא השכילו׃
28
להביא עליו צעקת דל וצעקת עניים ישמע׃
Psaumes 107:40
שפך בוז על נדיבים ויתעם בתהו לא דרך׃
Psaumes 107:41
וישגב אביון מעוני וישם כצאן משפחות׃
Psaumes 113:6-8
6
המשפילי לראות בשמים ובארץ׃
7
מקימי מעפר דל מאשפת ירים אביון׃
8
להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו׃
Ecclesiaste 4:14
כי מבית הסורים יצא למלך כי גם במלכותו נולד רש׃
Ezechiel 17:24
וידעו כל עצי השדה כי אני יהוה השפלתי עץ גבה הגבהתי עץ שפל הובשתי עץ לח והפרחתי עץ יבש אני יהוה דברתי ועשיתי׃
Amos 9:11
ביום ההוא אקים את סכת דויד הנפלת וגדרתי את פרציהן והרסתיו אקים ובניתיה כימי עולם׃
Marc 6:3
הלא זה הוא החרש בן מרים ואחי יעקב ויוסי ויהודה ושמעון והלא אחיותיו אתנו פה ויהי להם למכשול׃
Jacques 1:9
אבל האח השפל יתהלל ברוממתו׃
Jacques 1:10
והעשיר יתהלל בשפלותו כי יעבר כציץ החציר׃
Jacques 4:10
הכנעו לפני יהוה והוא ירים אתכם׃