Génèse 17:7
והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך׃
Exode 20:6
ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי׃
Exode 34:6
ויעבר יהוה על פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת׃
Exode 34:7
נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים׃
Psaumes 31:19
מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחסים בך נגד בני אדם׃
Psaumes 85:9
אך קרוב ליראיו ישעו לשכן כבוד בארצנו׃
Psaumes 103:11
כי כגבה שמים על הארץ גבר חסדו על יראיו׃
Psaumes 103:17
וחסד יהוה מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים׃
Psaumes 103:18
לשמרי בריתו ולזכרי פקדיו לעשותם׃
Psaumes 115:13
יברך יראי יהוה הקטנים עם הגדלים׃
Psaumes 118:4
יאמרו נא יראי יהוה כי לעולם חסדו׃
Psaumes 145:19
רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם׃
Psaumes 147:11
רוצה יהוה את יראיו את המיחלים לחסדו׃
Malachie 3:16-18
16
אז נדברו יראי יהוה איש את רעהו ויקשב יהוה וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי יהוה ולחשבי שמו׃
17
והיו לי אמר יהוה צבאות ליום אשר אני עשה סגלה וחמלתי עליהם כאשר יחמל איש על בנו העבד אתו׃
18
ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עבד אלהים לאשר לא עבדו׃
Apocalypse 19:5
וקול יוצא מן הכסא ויאמר הללו את אלהינו כל עבדיו ויראיו הקטנים עם הגדולים׃