Daniel 9:21-23
21
ועוד אני מדבר בתפלה והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחלה מעף ביעף נגע אלי כעת מנחת ערב׃
22
ויבן וידבר עמי ויאמר דניאל עתה יצאתי להשכילך בינה׃
23
בתחלת תחנוניך יצא דבר ואני באתי להגיד כי חמודות אתה ובין בדבר והבן במראה׃
Daniel 10:19
ויאמר אל תירא איש חמדות שלום לך חזק וחזק וכדברו עמי התחזקתי ואמרה ידבר אדני כי חזקתני׃
Luc 1:30
ויאמר לה המלאך אל תיראי מרים כי מצאת חן לפני האלהים׃
Osée 14:2
קחו עמכם דברים ושובו אל יהוה אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו׃
Ephésiens 1:6
לתהלת כבוד חסדו אשר נתן אתנו בידידו׃
Juges 6:12
וירא אליו מלאך יהוה ויאמר אליו יהוה עמך גבור החיל׃
Esaïe 43:5
אל תירא כי אתך אני ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך׃
Jérémie 1:18
ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחמות נחשת על כל הארץ למלכי יהודה לשריה לכהניה ולעם הארץ׃
Jérémie 1:19
ונלחמו אליך ולא יוכלו לך כי אתך אני נאם יהוה להצילך׃
Actes 18:10
כי עמך אנכי ואיש אל יגע בך להרע לך כי גוי גדול לי בעיר הזאת׃
Luc 1:42
ותקרא בקול גדול ותאמר ברוכה את בנשים וברוך פרי בטנך׃
Luc 11:27
ויהי כדברו את הדברים האלה ואשה אחת מן העם נשאה את קולה ותאמר אליו אשרי הבטן אשר נשאתך והשדים אשר ינקת׃
Luc 11:28
והוא אמר ואף כי אשרי השמעים והשמרים את דבר האלהים׃
Juges 5:24
תברך מנשים יעל אשת חבר הקיני מנשים באהל תברך׃
Proverbes 31:29-31
29
רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה׃
30
שקר החן והבל היפי אשה יראת יהוה היא תתהלל׃
31
תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה׃
Matthieu 12:48
ויען ויאמר אל האיש המגיד לו מי היא אמי ומי הם אחי׃