Luc 2:4
ויעל גם יוסף מן הגליל מעיר נצרת אל יהודה לעיר דוד הנקראה בית לחם כי היה מבית דוד וממשפחתו׃
Matthieu 2:23
ויבא וישב בעיר אשר שמה נצרת למלאת הדבר הנאמר על פי הנביאים כי נצרי יקרא לו׃
Jean 1:45
ויפגע פילפוס את נתנאל ויאמר אליו מצאנו אתו אשר כתב משה בספר התורה והנביאים את ישוע בן יוסף מנצרת׃
Jean 1:46
ויאמר אליו נתנאל המנצרת תצא לנו טובה ויאמר אליו בא וראה׃
Jean 7:41
ויש אשר אמרו זה הוא המשיח ואחרים אמרו המן הגליל יבא המשיח׃