Nombres 6:23-27
23
דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם׃
24
יברכך יהוה וישמרך׃
25
יאר יהוה פניו אליך ויחנך׃
26
ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום׃
27
ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם׃