Luc 1:22
ויהי בצאתו לא יכל לדבר אליהם וידעו כי מראה ראה בהיכל וירמז להם ועודנו נאלם׃
Luc 1:62
וירמזו אל אביו לדעת מה השם אשר יחפץ להקרא לו׃
Luc 1:63
וישאל לוח ויכתב עליו לאמר יוחנן שמו ויתמהו כלם׃
Exode 4:11
ויאמר יהוה אליו מי שם פה לאדם או מי ישום אלם או חרש או פקח או עור הלא אנכי יהוה׃
Ezechiel 3:26
ולשונך אדביק אל חכך ונאלמת ולא תהיה להם לאיש מוכיח כי בית מרי המה׃
Ezechiel 24:27
ביום ההוא יפתח פיך את הפליט ותדבר ולא תאלם עוד והיית להם למופת וידעו כי אני יהוה׃
Luc 1:45
ואשרי המאמינה כי המלא תמלא אשר דבר לה מאת יהוה׃
Génèse 18:10-15
10
ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו׃
11
ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ארח כנשים׃
12
ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן׃
13
ויאמר יהוה אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי׃
14
היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן׃
15
ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לא כי צחקת׃
Nombres 20:12
ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם׃
2 Rois 7:2
ויען השליש אשר למלך נשען על ידו את איש האלהים ויאמר הנה יהוה עשה ארבות בשמים היהיה הדבר הזה ויאמר הנכה ראה בעיניך ומשם לא תאכל׃
2 Rois 7:19
ויען השליש את איש האלהים ויאמר והנה יהוה עשה ארבות בשמים היהיה כדבר הזה ויאמר הנך ראה בעיניך ומשם לא תאכל׃
Esaïe 7:9
וראש אפרים שמרון וראש שמרון בן רמליהו אם לא תאמינו כי לא תאמנו׃
Marc 9:19
ויען ויאמר להם הוי דור בלתי מאמין עד מתי אהיה עמכם עד מתי אסבל אתכם הביאו אתו לפני׃
Marc 16:14
ובאחרנה נראה לעשתי העשר בהיותם מסבים ויחרף חסרון אמונתם וקשי לבבם אשר לא האמינו לראים אתו נעור מן המתים׃
Apocalypse 3:19
]12-02[ אני את כל אשר אהב אוכיחם ואיסרם לכן תשקד ותשוב, הנני עמד לפתח ודפק והיה כי ישמע איש לקולי ופתח הפתח אבוא אליו לסעוד עמו והוא עמדי׃
Romains 3:3
כי מה הוא אם מקצתם לא האמינו היבטל חסרון אמונתם את אמונת אלהים׃
2 Timothée 2:13
אם לא נאמין הנה הוא קים באמונתו כי לכחש בעצמו לא יוכל׃
Tite 1:2
עלי תקות חיי העולם אשר הבטיח לפני ימות עולם האל אשר לא ישקר׃
Hébreux 6:18
למען על פי שני דברים בלתי משתנים אשר חלילה לאלהים לשקר בם יהיה לנו אשר נסנו עליו זרוז גדול לאחז בתקוה הנתונה לפנינו׃