Luc 24:36-40
36
עודם מדברים כדברים האלה והוא ישוע עמד בתוכם ויאמר אליהם שלום לכם׃
37
והמה חתו ונבעתו ויחשבו כי רוח ראו׃
38
ויאמר אליהם מה זה אתם נבהלים ועל מה זה מחשבות עלות בלבבכם׃
39
ראו את ידי ואת רגלי כי אנכי הוא משוני וראו כי רוח אין לו בשר ועצמות כאשר אתם ראים שיש לי׃
40
ואחרי אמרו את זאת הראה אתם את ידיו ואת רגליו׃
Juges 6:23
ויאמר לו יהוה שלום לך אל תירא לא תמות׃
Daniel 10:12
ויאמר אלי אל תירא דניאל כי מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין ולהתענות לפני אלהיך נשמעו דבריך ואני באתי בדבריך׃
Matthieu 28:5
ויען המלאך ויאמר אל הנשים אתן אל תיראן הן ידעתי כי את ישוע הנצלב אתן מבקשות׃
Marc 16:6
ויאמר אליהן אל תשתוממנה את ישוע הנצרי אתן מבקשות את הנצלב הוא קם איננו פה הנה זה המקום אשר השכיבהו בו׃
Génèse 25:21
ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו׃
1 Samuel 1:20-23
20
ויהי לתקפות הימים ותהר חנה ותלד בן ותקרא את שמו שמואל כי מיהוה שאלתיו׃
21
ויעל האיש אלקנה וכל ביתו לזבח ליהוה את זבח הימים ואת נדרו׃
22
וחנה לא עלתה כי אמרה לאישה עד יגמל הנער והבאתיו ונראה את פני יהוה וישב שם עד עולם׃
23
ויאמר לה אלקנה אישה עשי הטוב בעיניך שבי עד גמלך אתו אך יקם יהוה את דברו ותשב האשה ותינק את בנה עד גמלה אתו׃
Psaumes 118:21
אודך כי עניתני ותהי לי לישועה׃
Actes 10:31
ויאמר קרניליוס נשמעה תפלתך וצדקותיך היו לזכרון לפני האלהים׃
Génèse 17:10
זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר׃
Génèse 18:14
היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן׃
Juges 13:3-5
3
וירא מלאך יהוה אל האשה ויאמר אליה הנה נא את עקרה ולא ילדת והרית וילדת בן׃
4
ועתה השמרי נא ואל תשתי יין ושכר ואל תאכלי כל טמא׃
5
כי הנך הרה וילדת בן ומורה לא יעלה על ראשו כי נזיר אלהים יהיה הנער מן הבטן והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלשתים׃
1 Samuel 2:21
כי פקד יהוה את חנה ותהר ותלד שלשה בנים ושתי בנות ויגדל הנער שמואל עם יהוה׃
2 Rois 4:16
ויאמר למועד הזה כעת חיה אתי חבקת בן ותאמר אל אדני איש האלהים אל תכזב בשפחתך׃
2 Rois 4:17
ותהר האשה ותלד בן למועד הזה כעת חיה אשר דבר אליה אלישע׃
Psaumes 113:9
מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללו יה׃
Psaumes 127:3-5
3
הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן׃
4
כחצים ביד גבור כן בני הנעורים׃
5
אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם לא יבשו כי ידברו את אויבים בשער׃
Luc 1:60-63
60
ותען אמו ותאמר לא כי יוחנן יקרא׃
61
ויאמרו אליה אין איש במשפחתך אשר נקרא בשם הזה׃
62
וירמזו אל אביו לדעת מה השם אשר יחפץ להקרא לו׃
63
וישאל לוח ויכתב עליו לאמר יוחנן שמו ויתמהו כלם׃
Luc 2:21
ויהי במלאת לנער שמנה ימים וימול ויקרא שמו ישוע כשם אשר קרא לו המלאך בטרם הרה בבטן׃
Génèse 17:19
ויאמר אלהים אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו׃
Esaïe 8:3
ואקרב אל הנביאה ותהר ותלד בן ויאמר יהוה אלי קרא שמו מהר שלל חש בז׃
Osée 1:4
ויאמר יהוה אליו קרא שמו יזרעאל כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא והשבתי ממלכות בית ישראל׃
Osée 1:6
ותהר עוד ותלד בת ויאמר לו קרא שמה לא רחמה כי לא אוסיף עוד ארחם את בית ישראל כי נשא אשא להם׃
Osée 1:9
ויאמר קרא שמו לא עמי כי אתם לא עמי ואנכי לא אהיה לכם׃
Osée 1:10
והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי׃
Matthieu 1:21
והיא ילדת בן וקראת את שמו ישוע כי הוא יושיע את עמו מעונותיהם׃