Psaumes 66:3
אמרו לאלהים מה נורא מעשיך ברב עזך יכחשו לך איביך׃
Psaumes 72:9
לפניו יכרעו ציים ואיביו עפר ילחכו׃
Luc 4:41
וגם שדים יצאו מרבים צעקים ואמרים אתה הוא המשיח בן האלהים ויגער בם ולא נתנם לדבר כי ידעו אשר הוא המשיח׃
Actes 16:17
ותלך אחרי פולוס ואחרינו הלוך וקרוא לאמר האנשים האלה עבדי אל עליון המה המודיעים אתנו ארח הישועה׃
Jacques 2:19
אתה מאמין כי האלהים אחד הוא הטיבות גם השדים מאמינים בו ורעדים׃