Marc 1:43
ויגער בו וימהר להוציאו החוצה׃
Marc 3:12
ויגער בהן מאד אשר לא תגלינה אותו׃
Marc 7:36
ויזהר אותם כי לא יספרו לאיש וכאשר יזהירם כן ירבו להכריז׃
Matthieu 8:4
ויאמר אליו ישוע ראה פן תספר לאיש כי אם לך לך והראה אל הכהן והקרב את הקרבן אשר צוה משה לעדות להם׃
Matthieu 9:30
ותפקחנה עיניהם ויגער בם ישוע ויאמר ראו פן יודע לאיש׃
Matthieu 12:16-18
16
ויצו אתם בגערה שלא יגלהו׃
17
למלאת את אשר דבר ישעיהו הנביא לאמר׃
18
הן עבדי בחרתי בו ידידי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו ומשפט לגוים יוציא׃
Matthieu 17:9
וברדתם מן ההר צוה ישוע אתם לאמר לא תגידו לאיש את דבר המראה עד אם קם בן האדם מעם המתים׃
Luc 5:14
ויעד בו לבלתי ספר לאיש כי אם לך והראה אל הכהן והקרב קרבן על טהרתך כאשר צוה משה לעדות להם׃
Luc 8:56
וישתוממו אביה ואמה והוא צוה אתם לבלתי הגיד לאיש את אשר נעשה׃
Jean 5:41
לא אקח כבוד מבני אדם׃
Luc 24:30
ויהי כאשר הסב עמהם ויקח את הלחם ויברך ויבצע ויתן להם׃
Luc 24:42
ויתנו לפניו חלק דג צלוי ומעט צוף דבש׃
Luc 24:43
ויקח ויאכל לעיניהם׃
Actes 10:41
לא לכל העם כי אם לנו העדים אשר האלהים בחר בהם מראש אשר אכלנו ושתינו אתו אחרי קומו מן המתים׃