Génèse 19:14
ויצא לוט וידבר אל חתניו לקחי בנתיו ויאמר קומו צאו מן המקום הזה כי משחית יהוה את העיר ויהי כמצחק בעיני חתניו׃
Néhémie 2:19
וישמע סנבלט החרני וטביה העבד העמוני וגשם הערבי וילעגו לנו ויבזו עלינו ויאמרו מה הדבר הזה אשר אתם עשים העל המלך אתם מרדים׃
Job 12:4
שחק לרעהו אהיה קרא לאלוה ויענהו שחוק צדיק תמים׃
Psaumes 22:7
כל ראי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש׃
Psaumes 123:3
חננו יהוה חננו כי רב שבענו בוז׃
Psaumes 123:4
רבת שבעה לה נפשנו הלעג השאננים הבוז לגאיונים׃
Luc 16:14
וישמעו כל זאת גם הפרושים אשר הם אהבי כסף וילעגו לו׃
Actes 17:32
וכאשר שמעו תחית מתים אלה הלעיגו לו ואלה אמרו על זאת נשמעך בעת אחרת׃
2 Rois 4:33
ויבא ויסגר הדלת בעד שניהם ויתפלל אל יהוה׃
Matthieu 7:6
אל תתנו את הקדש לכלבים ואל תשליכו פניניכם לפני החזירים פן ירמסום ברגליהם ופנו וטרפו אתכם׃
Matthieu 9:24
סורו מפה כי לא מתה הילדה אך ישנה היא וישחקו לו׃
Matthieu 9:25
ויהי אחרי גרש העם ויבא הביתה ויאחז בידה ותקם הנערה׃
Luc 8:53
וישחקו עליו באשר ידעו כי מתה׃
Luc 8:54
והוא אחז בידה ויקרא לאמר הילדה קומי׃