Daniel 12:2
ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם׃
Jean 11:11-13
11
כזאת דבר ואחרי כן אמר אליהם לעזר ידידנו ישן הוא ואנכי הלך למען אעירנו׃
12
ויאמרו תלמידיו אדני אם ישן הוא יושע׃
13
וישוע דבר על מותו והמה חשבו כי על מנוחת השנה דבר׃
Actes 20:10
וירד פולוס ויגהר עליו ויחבקהו ויאמר אל תבהלו כי נשמתו בו׃
1 Corinthiens 11:30
בעבור זאת יש בכם חולים וחלשים רבים והרבה ישנו המות׃
1 Thessaloniciens 4:13
ועל דבר הישנים אחי לא נכחד מכם דבר למען לא תעצבו כאחרים אשר אין להם תקוה׃
1 Thessaloniciens 4:14
כי אם נאמין אשר מת ישוע ויחי כן יביא האלהים על ידי ישוע גם את הישנים אתו׃
1 Thessaloniciens 5:10
אשר מת בעדנו למען אם נשקד ואם נישן חיה נחיה עמו יחד׃