Marc 5:34
ויאמר אליה בתי אמונתך הושיעה לך לכי לשלום וחיית מנגעך׃
Marc 9:23
ויאמר אליו ישוע לאמר אם תוכל להאמין כל יוכל המאמין׃
2 Chroniques 20:20
וישכימו בבקר ויצאו למדבר תקוע ובצאתם עמד יהושפט ויאמר שמעוני יהודה וישבי ירושלם האמינו ביהוה אלהיכם ותאמנו האמינו בנביאיו והצליחו׃
Matthieu 9:28
וכבואו הביתה נגשו אליו העורים ויאמר אליהם ישוע המאמינים אתם כי יש לאל ידי לעשות זאת ויאמרו אליו כן אדנינו׃
Matthieu 9:29
ויגע בעיניהם ויאמר יעשה לכם כאמונתכם׃
Matthieu 17:20
ויאמר ישוע אליהם מפני אשר אינכם מאמינים כי אמן אמר אני לכם אם יש לכם אמונה כגרגר החרדל ואמרתם אל ההר הזה העתק מזה שמה ונעתק ממקומו ואין דבר אשר יבצר מכם׃
Luc 8:50
וישמע ישוע ויען ויאמר לו אל תירא אך האמן והיא תושע׃
Jean 4:48-50
48
ויאמר אליו ישוע אם לא תראו אתות ומופתים לא תאמינו׃
49
ויאמר אליו האיש אשר מעבדי המלך אדני רדה נא בטרם ימות בני׃
50
ויאמר אליו ישוע לך לך בנך חי והאיש האמין לדבר אשר דבר אליו ישוע וילך׃
Jean 11:40
ויאמר אליה ישוע הלא אמרתי לך כי אם תאמיני תחזי את כבוד האלהים׃
Romains 4:18-24
18
באשר אין תקוה קוה ויאמן למען אשר יהיה לאב המון גוים כמו שנאמר כה יהיה זרעך׃
19
ולא רפתה אמונתו ולא התבונן אל גופו שכבר נפוג בהיותו כבן מאת שנה ואל בלות רחם שרה׃
20
ולא חלק לבו בהבטחת האלהים כחסר האמונה כי אם התחזק באמונתו ויתן כבוד לאלהים׃
21
וידע בלבב שלם כי את אשר הבטיח גם יכל לעשותו׃
22
על כן גם נחשבה לו לצדקה׃
23
ולא לבד למענו כתובה זאת שנחשבה לו׃
24
כי אם גם למעננו אשר עתידה להחשב לנו המאמינים במי שהעיר את ישוע אדנינו מן המתים׃