Matthieu 9:2
והנה הם מביאים אליו איש נכה אברים והוא משכב על המטה ויהי כראות ישוע את אמונתם ויאמר אל נכה האברים חזק בני נסלחו לך חטאתיך׃
Matthieu 9:22
ויפן ישוע וירא אותה ויאמר חזקי בתי אמונתך הושיעה לך ותושע האשה מן השעה ההיא׃
Luc 8:48
ויאמר אליה חזקי בתי אמונתך הושיעה לך לכי לשלום׃
Marc 10:52
ויאמר ישוע אליו לך לך אמונתך הושיעה לך ופתאם ראה וילך אחרי ישוע בדרך׃
Luc 7:50
ויאמר אל האשה אמונתך הושיעה לך לכי לשלום׃
Luc 8:48
ויאמר אליה חזקי בתי אמונתך הושיעה לך לכי לשלום׃
Luc 17:19
ויאמר אליו קום ולך אמונתך הושיעה לך׃
Luc 18:42
ויאמר אליו ראה אמונתך הושיעה לך׃
Actes 14:9
וישמע את פולוס מדבר והוא הסתכל בו וירא כי אמונה בו להושע׃
1 Samuel 1:17
ויען עלי ויאמר לכי לשלום ואלהי ישראל יתן את שלתך אשר שאלת מעמו׃
1 Samuel 20:42
ויאמר יהונתן לדוד לך לשלום אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם יהוה לאמר יהוה יהיה ביני ובינך ובין זרעי ובין זרעך עד עולם ויקם וילך ויהונתן בא העיר׃
2 Rois 5:19
ויאמר לו לך לשלום וילך מאתו כברת ארץ׃
Ecclesiaste 9:7
לך אכל בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה האלהים את מעשיך׃