Marc 4:41
וייראו יראה גדולה ויאמרו איש אל רעהו מי אפוא הוא אשר גם הרוח והים שמעים לו׃
Luc 1:12
ויבהל זכריה בראותו אתו ואימה נפלה עליו׃
Luc 1:29
והיא בראותה נבהלה לדברו ותאמר בלבה מה היא הברכה הזאת׃
Luc 8:47
ותרא האשה כי לא נסתרה ממנו ותחרד לקראתו ותפל לפניו ותגד באזני כל העם על מה נגעה בו ואיך נרפאה פתאם׃
Psaumes 30:2
יהוה אלהי שועתי אליך ותרפאני׃
Psaumes 66:16
לכו שמעו ואספרה כל יראי אלהים אשר עשה לנפשי׃
Psaumes 103:2-5
2
ברכי נפשי את יהוה ואל תשכחי כל גמוליו׃
3
הסלח לכל עונכי הרפא לכל תחלאיכי׃
4
הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים׃
5
המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי׃
Psaumes 116:12-14
12
מה אשיב ליהוה כל תגמולוהי עלי׃
13
כוס ישועות אשא ובשם יהוה אקרא׃
14
נדרי ליהוה אשלם נגדה נא לכל עמו׃