Luc 6:19
וכל ההמון מבקשים לגעת בו כי גבורה יצאה מאתו ורפאה את כלם׃
Luc 8:46
ויאמר ישוע נגע בי אדם כי ידעתי אשר יצאה ממני גבורה׃
1 Pierre 2:9
ואתם הנכם זרע נבחר ממלכת כהנים וגוי קדוש ועם סגלה למען תספרו תהלות הקורא אתכם מחשך אל אורו הנפלא׃