Exode 15:26
ויאמר אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רפאך׃
Job 33:24
ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כפר׃
Job 33:25
רטפש בשרו מנער ישוב לימי עלומיו׃
Psaumes 30:2
יהוה אלהי שועתי אליך ותרפאני׃
Psaumes 103:3
הסלח לכל עונכי הרפא לכל תחלאיכי׃
Psaumes 107:20
ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם׃
Psaumes 147:3
הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם׃
Lévitique 20:18
ואיש אשר ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה את מקרה הערה והיא גלתה את מקור דמיה ונכרתו שניהם מקרב עמם׃
Marc 5:34
ויאמר אליה בתי אמונתך הושיעה לך לכי לשלום וחיית מנגעך׃
Marc 3:10
כי רפא לרבים עד כי התנפלו עליו כל המנגעים לנגע בו׃
1 Rois 8:37
רעב כי יהיה בארץ דבר כי יהיה שדפון ירקון ארבה חסיל כי יהיה כי יצר לו איבו בארץ שעריו כל נגע כל מחלה׃
Luc 7:21
בעת ההיא רפא רבים מחליים ומנגעים ומרוחות רעות ולעורים רבים נתן ראות עינים׃