Matthieu 9:20-22
20
והנה אשה זבת דם שתים עשרה שנה נגשה מאחריו ותגע בציצת בגדו׃
21
כי אמרה בלבה אך אם אגע בבגדו אושע׃
22
ויפן ישוע וירא אותה ויאמר חזקי בתי אמונתך הושיעה לך ותושע האשה מן השעה ההיא׃
Luc 8:43
ואשה זבת דם שתים עשרה שנה אשר הוציאה כל קנינה לרפאים ואין איש יכל לרפאתה׃
Luc 8:44
היא קרבה מאחריו ותגע בציצת בגדו וזוב דמה עמד פתאם׃
Lévitique 15:19
ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זבה בבשרה שבעת ימים תהיה בנדתה וכל הנגע בה יטמא עד הערב׃
Lévitique 15:20
וכל אשר תשכב עליו בנדתה יטמא וכל אשר תשב עליו יטמא׃
Lévitique 15:25-27
25
ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נדתה או כי תזוב על נדתה כל ימי זוב טמאתה כימי נדתה תהיה טמאה הוא׃
26
כל המשכב אשר תשכב עליו כל ימי זובה כמשכב נדתה יהיה לה וכל הכלי אשר תשב עליו טמא יהיה כטמאת נדתה׃
27
וכל הנוגע בם יטמא וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב׃
Luc 13:11
והנה אשה טעונת רוח חלי כשמנה עשרה שנה ותהי כפופה ולא יכלה לקום קומה זקופה׃
Jean 5:5
ואיש היה שם אשר חלה חליו זה שלשים ושמנה שנה׃
Jean 5:6
וירא אתו ישוע שכב וידע כי ארכו לו ימי חליו ויאמר אליו התחפץ להרפא׃
Actes 4:22
כי בן ארבעים שנה ומעלה היה האיש ההוא אשר נעשה עמו אות הרפואה הזאת׃
Actes 9:33
וימצא שם איש שמו אניס והוא שכב על משכבו זה שמנה שנים והוא נכה אברים׃
Actes 9:34
ויאמר אליו פטרוס אניס רפאך ישוע המשיח קום הצע לך אתה ויקם פתאם׃