Marc 7:25-27
25
כי אשה אשר רוח טמאה נכנסה בבתה הקטנה שמעה את שמעו ותבא ותפל לרגליו׃
26
והאשה יונית וארץ מולדתה כנען אשר לסוריא ותבקש ממנו לגרש אר השד מבתה׃
27
ויאמר אליה ישוע הניחו לשבע בראשונה הבנים כי לא טוב לקחת לחם הבנים ולהשליכו לצעירי הכלבים׃
Marc 9:21
וישאל את אביו כמה ימים היתה לו זאת ויאמר מימי נעוריו׃
Marc 9:22
ופעמים רבות הפיל אתו גם באש גם במים להאבידו אך אם יכל תוכל רחם עלינו ועזרנו׃
2 Samuel 12:15
וילך נתן אל ביתו ויגף יהוה את הילד אשר ילדה אשת אוריה לדוד ויאנש׃
2 Samuel 12:16
ויבקש דוד את האלהים בעד הנער ויצם דוד צום ובא ולן ושכב ארצה׃
Psaumes 50:15
וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני׃
Psaumes 107:19
ויזעקו אל יהוה בצר להם ממצקותיהם יושיעם׃
Luc 4:38
ויקם מבית הכנסת ויבא ביתה שמעון וחמות שמעון אחזתה קדחת חזקה וישאלהו בעדה׃
Luc 7:2
ועבד לאחד משרי המאות חלה למות והוא יקר לו מאד׃
Luc 7:3
וישמע את שמע ישוע וישלח אליו מזקני היהודים וישאל מאתו לבוא ולהושיע את עבדו׃
Luc 7:12
הוא קרב אל שער העיר והנה מוציאים מת בן יחיד לאמו והיא אלמנה ועמה רבים מעם העיר׃
Jean 4:46
ויבא ישוע עוד הפעם אל קנה אשר בגליל מקום שומו המים ליין ואיש היה מעבדי המלך ובנו חלה בכפר נחום׃
Jean 4:47
ויהי כשמעו כי בא ישוע מיהודה לארץ הגליל וילך אליו וישאל מאתו לרדת ולרפא את בנו כי קרב למות׃
Jean 11:3
ותשלחנה אחיותיו אליו לאמר אדני הנה זה אשר אהבת חלה הוא׃
Marc 6:5
ולא יכל לעשות שם פלא רק על חלשים מעטים שם את ידיו וירפאם׃
Marc 6:6
ויתמה על חסרון אמונתם ויסב בכפרים סבוב ולמד׃
Marc 6:13
ויגרשו שדים רבים ויסוכו בשמן חלשים רבים וירפאום׃
Marc 16:18
נחשים ישאו בידיהם ואם ישתו סם המות לא יזיקם על חולים ישימו את ידיהם וייטב להם׃
2 Rois 5:11
ויקצף נעמן וילך ויאמר הנה אמרתי אלי יצא יצוא ועמד וקרא בשם יהוה אלהיו והניף ידו אל המקום ואסף המצרע׃
Matthieu 8:3
וישלח ישוע את ידו ויגע בו ויאמר חפץ אנכי טהר ומיד נרפאה צרעתו׃
Luc 4:40
וכבוא השמש הביאו אליו כל אשר להם חלים חליים שונים וירפא אותם בשומו את ידיו על כל אחד מהם׃
Luc 13:13
וישם את ידיו עליה וכרגע קמה ותתעודד ותשבח את האלהים׃
Actes 28:8
ואבי פובליוס מוטל למשכב בקדחת ובמחלה המעים ויבא אליו פולוס ויתפלל וישם עליו את ידיו וירפאהו׃
Jacques 5:14
איש כי יחלה בכם יקרא את זקני הקהלה ויתפללו בעדו ויסוכהו שמן בשם יהוה׃
Jacques 5:15
ותפלת האמונה תושיע את החולה ויהוה יקימנו ואשר חטא יסלח לו׃