Esaïe 65:4
הישבים בקברים ובנצורים ילינו האכלים בשר החזיר ופרק פגלים כליהם׃
Luc 8:27
ויצא אל היבשה ויפגשהו איש מן העיר אשר שדים בו מימים רבים ובגד לא לבש ובבית לא ישב כי אם בקברים׃
Marc 5:8
כי הוא אמר אליו צא רוח טמא מן האדם הזה׃
Marc 1:23
ואיש היה בבית כנסתם אשר רוח טמאה בו ויצעק לאמר׃
Marc 1:26
ויסחבהו רוח הטמאה ויצעק בקול גדול ויצא ממנו׃
Marc 3:30
כי המה אמרו רוח טמאה בו׃
Marc 7:25
כי אשה אשר רוח טמאה נכנסה בבתה הקטנה שמעה את שמעו ותבא ותפל לרגליו׃
Luc 9:42
ויהי אך הקריב לבוא וירעצהו השד וירוצצהו וישוע גער ברוח הטמא וירפא את הנער וישיבהו לאביו׃