Marc 5:7
ויצעק בקול גדול ויאמר מה לי ולך ישוע בן אל עליון באלהים אני משביעך אשר לא תענני׃
Marc 5:17
ויחלו להתחנן לו לסור מגבוליהם׃
Psaumes 116:12
מה אשיב ליהוה כל תגמולוהי עלי׃
Luc 8:38
ויבקש ממנו האיש אשר יצאו ממנו השדים לשבת אתו וישלח אתו ישוע באמרו׃
Luc 8:39
שוב לביתך וספר הגדלות אשר עשה לך האלהים וילך לו וישמע בכל העיר את הגדלות אשר עשה לו ישוע׃
Luc 17:15-17
15
ואחד מהם בראתו כי נרפא וישב וישבח את האלהים בקול גדול׃
16
ויפל על פניו לרגליו ויודה לו והוא היה שמרוני׃
17
ויען ישוע ויאמר הלא העשרה טהרו והתשעה איה הם׃
Luc 23:42
ויאמר אל ישוע זכרני נא אדני בבאך במלכותך׃
Luc 23:43
ויאמר ישוע אליו אמן אמר אני לך כי היום תהיה עמדי בגן עדן׃
Philippiens 1:23
כי משוך אני מן השנים נפשי אותה להפטר ולהיות עם המשיח כי זה המבחר׃
Philippiens 1:24
אבל לעמד עוד בבשר צריך יתר בעבורכם׃