Marc 5:4
כי פעמים הרבה אסרוהו בכבלים ובעבתים וינתק את העבתים וישבר את הכבלים ואין איש יכל לכבשו׃
Esaïe 49:24
היקח מגבור מלקוח ואם שבי צדיק ימלט׃
Esaïe 49:25
כי כה אמר יהוה גם שבי גבור יקח ומלקוח עריץ ימלט ואת יריבך אנכי אריב ואת בניך אנכי אושיע׃
Matthieu 9:33
וכאשר גרש השד וידבר האלם ויתמה המון האנשים ויאמרו מעולם לא נראתה כזאת בישראל׃
Matthieu 12:29
או איך יוכל איש לבוא לבית הגבור ולגזל את כליו אם לא יאסר בראשונה את הגבור ואחר ישסה את ביתו׃
Luc 8:35
ויצאו לראת את אשר נעשה ויבאו אל ישוע וימצאו שם את האדם אשר יצאו ממנו השדים ישב לרגלי ישוע מלבש וטוב שכל וייראו׃
Luc 8:36
ויספרו להם הראים איך נרפא אחוז השדים׃
Luc 10:39
ולה היתה אחות ושמה מרים אשר ישבה לרגלי ישוע לשמע אל דברו׃
Colossiens 1:13
אשר הוא חלצנו מממשלת החשך והעבירנו למלכות בן אהבתו׃
1 Samuel 6:20
ויאמרו אנשי בית שמש מי יוכל לעמד לפני יהוה האלהים הקדוש הזה ואל מי יעלה מעלינו׃
1 Samuel 6:21
וישלחו מלאכים אל יושבי קרית יערים לאמר השבו פלשתים את ארון יהוה רדו העלו אתו אליכם׃
1 Samuel 16:4
ויעש שמואל את אשר דבר יהוה ויבא בית לחם ויחרדו זקני העיר לקראתו ויאמר שלם בואך׃
1 Chroniques 13:12
ויירא דויד את האלהים ביום ההוא לאמר היך אביא אלי את ארון האלהים׃
1 Chroniques 15:13
כי למבראשונה לא אתם פרץ יהוה אלהינו בנו כי לא דרשנהו כמשפט׃
Job 13:11
הלא שאתו תבעת אתכם ופחדו יפל עליכם׃
Psaumes 14:5
שם פחדו פחד כי אלהים בדור צדיק׃
2 Timothée 1:7
כי האלהים לא נתן לנו רוח אימה כי אם רוח גבורה ואהבה ומוסר׃