Marc 4:15
ואלה הם הנזרעים על יד הדרך אשר יזרע בם הדבר וכשמעם אותו מיד בא השטן וישא את הדבר הזרוע בלבבם׃
Génèse 15:11
וירד העיט על הפגרים וישב אתם אברם׃
Matthieu 13:4
ובזרעו נפל מן הזרע על יד הדרך ויבא העוף ויאכלהו׃
Matthieu 13:19
כל איש שמע את דבר המלכות ולא יבינהו ובא הרע וחטף את הזרוע בלבבו הוא הנזרע על יד הדרך׃
Luc 8:5
הזורע יצא לזרע את זרעו ובזרעו נפל מן הזרע על יד הדרך וירמס ועוף השמים אכלו׃
Luc 8:12
ואשר על יד הדרך הם השמעים ואחר כן בא השטן ונשא את הדבר מלבם פן יאמינו ונושעו׃