Daniel 12:6
ויאמר לאיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר עד מתי קץ הפלאות׃
Daniel 12:8
ואני שמעתי ולא אבין ואמרה אדני מה אחרית אלה׃
Matthieu 24:3
וישב על הר הזיתים ויגשו אליו התלמידים לבדם ויאמרו אמר נא לנו מתי תהיה זאת ומה הוא אות בואך ואות קץ העולם׃
Luc 21:7
וישאלהו לאמר רבי מתי אפוא תהיה זאת ומה הוא האות לעת היותה׃
Jean 21:21
ויהי בראות אתו פטרוס ויאמר אל ישוע אדני וזה מה הוא׃
Jean 21:22
ויאמר אליו ישוע אם חפצי כי ישאר עד באי מה לך ולזאת אתה לך אחרי׃
Actes 1:6
ויהי כאשר נאספו יחדו וישאלהו לאמר אדנינו המשיב אתה בעת הזאת את המלוכה לישראל׃
Actes 1:7
ויאמר אליהם לא לכם לדעת העתים והזמנים אשר יעד האב בשלטנו׃