Marc 13:26
ואז יראו את בן האדם בא בעננים בגבורה רבה ובכבוד׃
Marc 13:27
ואז ישלח את מלאכיו ויקבץ את בחיריו מארבע הרוחות מקצה הארץ עד קצה השמים׃
Matthieu 24:36-42
36
אך היום ההוא והשעה ההיא אין איש יודע אתה גם לא מלאכי השמים בלתי אבי לבדו׃
37
וכימי נח כן יהיה גם בואו של בן האדם׃
38
כי כאשר בימי המבול היו אכלים ושתים נשאים נשים ונתנים אתן לאנשים עד היום אשר בא נח אל התבה׃
39
ולא ידעו עד בוא המבול וישחת את כלם כן יהיה גם בואו של בן האדם׃
40
אז יהיו שנים בשדה אחד יאסף ואחד יעזב׃
41
שתים טוחנות ברחים אחת תאסף ואחת תעזב׃
42
לכן שקדו כי אינכם יודעים באי זו שעה יבא אדניכם׃
Matthieu 25:6
ויהי בחצות הלילה ותהי צוחה הנה החתן צאינה לקראתו׃
Matthieu 25:13
לכן שקדו כי אינכם יודעים את היום ואת השעה אשר יבא בה בן האדם׃
Matthieu 25:19
ואחרי ימים רבים בא אדוני העבדים ההם ויעש חשבון עמהם׃
Actes 1:7
ויאמר אליהם לא לכם לדעת העתים והזמנים אשר יעד האב בשלטנו׃
1 Thessaloniciens 5:2
הלא אף אתם ידעתם היטב כי יום יהוה כגנב בלילה כן בוא יבוא׃
2 Pierre 3:10
בא יבא יום יהוה כגנב בלילה אז השמים בשאון יחלפו והיסדות יבערו והתמגגו והארץ והמעשים אשר עליה ישרפו׃
Apocalypse 3:3
זכור את אשר קבלת ושמעת ושמרה זאת ושובה ואם לא תשקד הנני בא עליך כגנב ולא תדע באי זו שעה אבא עליך׃
Apocalypse 1:1
חזון ישוע המשיח אשר נתן לו האלהים להראות את עבדיו את אשר היה יהיה במהרה והוא הודיע בשלחו ביד מלאכו לעבדו יוחנן׃