Marc 11:27
וישובו ויבאו ירושלים ויהי הוא מתהלך במקדש ויבאו אליו הכהנים הגדולים והסופרים והזקנים׃
Luc 19:47
ויהי מלמד יום יום במקדש והכהנים הגדולים והסופרים וגם ראשי העם מבקשים לאבדו׃
Luc 20:1
ויהי היום והוא מלמד את העם במקדש ומבשר ויגשו הכהנים והסופרים עם הזקנים׃
Luc 21:37
ויהי מלמד יומם במקדש ובלילה יצא בהר הנקרא הר הזיתים ללון׃
Jean 18:20
ויען אתו ישוע אנכי בגלוי דברתי אל העולם ותמיד למדתי בבית הכנסת ובבית המקדש אשר כל היהודים נקהלים שמה ולא דברתי דבר בסתר׃
Matthieu 22:41
ויהי בהקהל הפרושים וישאלם ישוע לאמר׃
Matthieu 22:42
מה דעתכם על המשיח בן מי הוא ויאמרו אליו בן דוד׃
Luc 20:41-44
41
ויאמר אליהם איך יאמרו על המשיח כי הוא בן דוד׃
42
והוא דוד אמר בספר תהלים נאם יהוה לאדני שב לימיני׃
43
עד אשית איביך הדם לרגליך׃
44
הנה דוד קרא לו אדון ואיך הוא בנו׃
Jean 7:42
הלא הכתוב אמר כי מזרע דוד ומכפר בית לחם מקום דוד יצא המשיח׃