Matthieu 12:20
קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה עד יוציא לנצח משפט׃
Romains 3:20
יען אשר ממעשי התורה לא יצדק לפניו כל בשר כי על ידי התורה דעת החטא׃
Romains 7:9
ואני חייתי מלפנים בלא תורה וכאשר באה המצוה ויחי החטא׃
Galates 2:19
כי מתי אני לתורה על ידי התורה למען אחיה לאלהים׃
Job 32:15
חתו לא ענו עוד העתיקו מהם מלים׃
Job 32:16
והוחלתי כי לא ידברו כי עמדו לא ענו עוד׃
Matthieu 22:46
ולא יכל איש לענות אתו דבר ולא ערב עוד איש את לבו מן היום ההוא לשאל אותו׃
Luc 20:40
ולא ערבו עוד את לבם לשאל אותו דבר׃
Romains 3:19
ואנחנו ידענו כי כל מה שאמרה התורה מדברת אל אלה אשר תחת התורה למען יסכר כל פה והיה כל העולם מחיב לפני אלהים׃
Colossiens 4:6
דבריכם יהיו נעימים בכל עת וממלחים במלח למען תדעו להשיב דבר לכל אדם׃
Tite 1:9-11
9
ומחזיק בדבר הנאמן כפי ההוראה למען יהיה בכחו להזהיר בלקח הבריא ולהוכיח את המריבים׃
10
כי יש הרבה מרדים מדברי הבל ומתעי נפש ובפרט מן המולים׃
11
אשר סכור יסכר פיהם ההפכים בתים כלם בהורותם דברים לא כנים עקב בצע׃