Lévitique 19:13
לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר׃
Matthieu 7:12
לכן כל אשר תחפצו כי יעשו לכם בני האדם עשו להם גם אתם כי זאת היא התורה והנביאים׃
Matthieu 19:18
ויאמר אליו מה הנה ויאמר ישוע אלה הן לא תרצח לא תנאף לא תגנב לא תענה עד שקר׃
Matthieu 19:19
כבד את אביך ואת אמך ואהבת לרעך כמוך׃
Matthieu 22:39
והשנית דומה לה ואהבת לרעך כמוך׃
Luc 10:27
ויען ויאמר ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך ובכל מדעך ואת רעך כמוך׃
Luc 10:36
ועתה מי מאלה השלשה היה בעיניך הרע לנפל בידי השדדים׃
Luc 10:37
ויאמר העשה עמו את החסד ויאמר אליו ישוע לך ועשה כן גם אתה׃
Romains 13:8
ואל תהיו חיבים לאיש דבר זולתי אהבת איש את רעהו כי האהב את חברו קים את התורה׃
Romains 13:9
כי מצות לא תנאף לא תרצח לא תגנב לא תענה עד שקר לא תחמד ועוד כאלה כלולות הנה במאמר הזה ואהבת לרעך כמוך׃
1 Corinthiens 13:4-8
4
האהבה מארכת אף ועשה חסד האהבה לא תקנא האהבה לא תתפאר ולא תתרומם׃
5
לא תעשה דבר תפלה ולא תבקש את אשר לה ולא תתמרמר ולא תחשב הרעה׃
6
לא תשמח בעולה כי שמחתה עם האמת׃
7
את כל תשא את כל תאמין את כל תקוה ואת כל תסבל׃
8
האהבה לא תבל לעולם אך הנבואות הנה תבטלנה והלשנות תכלינה והדעת תבטל׃
Galates 5:14
כי כל התורה כלולה במצוה אחת והיא ואהבת לרעך כמוך׃
Jacques 2:8-13
8
הן בקימכם את המצוה המלכת על כלן כפי הכתוב ואהבת לרעך כמוך תיטיבו לעשות׃
9
אולם אם תשאו פנים תחטאו במעשיכם והתורה תוכיחכם כעברים אותה׃
10
כי איש אשר יקים את כל התורה ונכשל בדבר אחד הוא אשם אשם בכלם׃
11
כי האמר לא תנאף גם הוא אמר לא תרצח ואם אינך נאף ואתה רוצח היה נהיית לעבר התורה׃
12
כן דברו וכן עשו כאנשים העתידים להשפט על פי תורת החרות׃
13
כי אין חסד בדין לאשר לא עשה חסד והחסד יתגאה על הדין׃
1 Jean 3:17-19
17
ואיש אשר לו נכסי העולם והוא ראה את אחיו חסר לחם וקפץ את רחמיו ממנו איך תעמד בו אהבת אלהים׃
18
בני אל נא נאהב במלין ובלשון כי אם בפעל ובאמת׃
19
ובזאת נדעה כי מן האמת אנחנו ולפניו נשקיט את לבותינו׃
1 Jean 4:7
אהובי נאהב נא איש את רעהו כי האהבה מאלהים היא וכל אשר יאהב נולד מאלהים וידע את האלהים׃
1 Jean 4:8
ואשר איננו אהב לא ידע את האלהים כי האלהים הוא אהבה׃
1 Jean 4:21
וזאת המצוה יש לנו מאתו כי האהב את האלהים יאהב גם את אחיו׃