Matthieu 22:34-40
34
והפרושים כשמעם כי סכר פי הצדוקים ויועדו יחדו׃
35
ואחד מהם מבין בתורה שאל אתו לנסותו לאמר׃
36
רבי אי זו מצוה גדולה היא בתורה׃
37
ויאמר ישוע אליו ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעך׃
38
זאת היא המצוה הגדולה והראשונה׃
39
והשנית דומה לה ואהבת לרעך כמוך׃
40
בשתי המצות האלה כל התורה תלויה וגם הנביאים׃
Matthieu 5:19
לכן מי אשר יפר אחת מן המצות הקטנות האלה וכן ילמד את בני האדם קטון יקרא במלכות השמים ואשר יעשה וילמד אותן הוא גדול יקרא במלכות השמים׃
Matthieu 19:18
ויאמר אליו מה הנה ויאמר ישוע אלה הן לא תרצח לא תנאף לא תגנב לא תענה עד שקר׃
Matthieu 23:23
אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי מעשרים אתם את המנתא ואת השבת ואת הכמן ותניחו את החמורות בתורה את המשפט ואת החסד ואת האמונה והיה לכם לעשות את אלה ולא להניח גם את אלה׃
Luc 11:42
אך אוי לכם הפרושים כי תעשרו את המנתא ואת הפיגם ואת כל הירק ותעברו את המשפט ואת אהבת אלהים והיה לכם לעשות את אלה ולא להניח גם את אלה׃