Matthieu 22:25-28
25
ואתנו היו שבעה אחים והראשון נשא אשה וימת וזרע אין לו ויעזב את אשתו לאחיו׃
26
וכמו כן גם השני וכן גם השלישי עד השבעה׃
27
ואחרי כלם מתה גם האשה׃
28
ועתה בתחית המתים למי מן השבעה תהיה לאשה כי לכלם היתה׃
Luc 20:29-33
29
והנה היו שבעה אחים והראשון לקח אשה וימת לא בנים׃
30
ויקח אתה השני וימת גם הוא לא בנים׃
31
ויקח אתה השלישי וככה עשו אף השבעה ולא הניחו בנים וימותו׃
32
ובאחרונה מתה גם האשה׃
33
והנה בתחית המתים למי מהם תהיה לאשה כי היתה אשה לשבעה׃