Matthieu 22:23-33
23
ביום ההוא נגשו אליו צדוקים האמרים כי אין תחית המתים וישאלו אתו לאמר׃
24
רבי הן משה אמר איש כי ימות ובנים אין לו אחיו ייבם את אשתו והקים זרע לאחיו׃
25
ואתנו היו שבעה אחים והראשון נשא אשה וימת וזרע אין לו ויעזב את אשתו לאחיו׃
26
וכמו כן גם השני וכן גם השלישי עד השבעה׃
27
ואחרי כלם מתה גם האשה׃
28
ועתה בתחית המתים למי מן השבעה תהיה לאשה כי לכלם היתה׃
29
ויען ישוע ויאמר להם טעים אתם באשר אינכם יודעים את הכתובים וגם את גבורת האלהים׃
30
כי בתחית המתים לא ישאו נשים ולא תנשאנה כי אם כמלאכי אלהים בשמים יהיו׃
31
ועל דבר תחית המתים הלא קראתם את הנאמר לכם מפי האלהים לאמר׃
32
אנכי אלהי אברהם ואלהי יצחק ואלהי יעקב והוא איננו אלהי המתים כי אם אלהי החיים׃
33
וישמע המון העם וישתומממו על תורתו׃
Luc 20:27-40
27
ויקרבו אנשים מן הצדוקים הכפרים בתחית המתים וישאלהו לאמר׃
28
מורה משה כתב לנו כי ימות אח בעל אשה ובנים אין לו ולקח אחיו את אשתו והקים זרע לאחיו׃
29
והנה היו שבעה אחים והראשון לקח אשה וימת לא בנים׃
30
ויקח אתה השני וימת גם הוא לא בנים׃
31
ויקח אתה השלישי וככה עשו אף השבעה ולא הניחו בנים וימותו׃
32
ובאחרונה מתה גם האשה׃
33
והנה בתחית המתים למי מהם תהיה לאשה כי היתה אשה לשבעה׃
34
ויען ישוע ויאמר אליהם בני העולם הזה ישאו נשים ותנשאנה׃
35
והזכים לנחל את העולם הבא ואת תחית המתים לא ישאו נשים ולא תנשאנה׃
36
כי לא יוכלו עוד למות כי שוים הם למלאכים ובני אלהים המה בהיותם בני התקומה׃
37
וגם משה רמז בסנה כי יקומו המתים בקראו את יהוה אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב׃
38
והאלהים איננו אלהי המתים כי אם אלהי החיים כי כלם חיים לו׃
39
ויענו מן הסופרים רבי יפה דברת׃
40
ולא ערבו עוד את לבם לשאל אותו דבר׃
Actes 4:1
ויהי בדברם אל העם ויקומו עליהם הכהנים ונגיד בית המקדש והצדוקים׃
Actes 4:2
כי חרה להם על אשר למדו את העם והגידו בישוע את תחית המתים׃
Actes 23:6-9
6
ופולוס ידע כי מקצתם צדוקים ומקצתם פרושים ויצעק בתוך הסנהדרין אנשים אחים פרוש בן פרוש אנכי ועל תקות המתים ותחיתם אני נדין׃
7
ובדברו הדבר הזה היה ריב בין הצדוקים ובין הפרושים ויחלק ההמון׃
8
כי הצדוקים אמרים אין תחיה ואין מלאך ורוח והפרושים מודים בשניהם׃
9
ותהי המלה גדולה ויקומו הסופרים אשר מכת הפרושים ויתוכחו לאמר לא מצאנו דבר רע באיש הזה ואם רוח דבר אליו או מלאך אל נלחמה באלהים׃
1 Corinthiens 15:13-18
13
אם אין תחיה למתים גם המשיח לא הוקם׃
14
ואם המשיח לא הוקם כי עתה ריק שמועתנו וגם ריק אמונתכם׃
15
וגם נמצא עדי שקר לאלהים יען אשר העידנו את האלהים כי הקים את המשיח אשר לא הקימו אם אמת הוא שהמתים לא יקומו׃
16
כי אם המתים לא יקומו גם המשיח לא קם׃
17
ואם המשיח לא קם הבל אמונתכם ועודכם בחטאתיכם׃
18
אזי גם אשר ישנו במשיח אבד אבדו׃
2 Timothée 2:18
אשר תעו מן האמת באמרם כי תחית המתים כבר היתה ויבלבלו אמונת קצת אנשים׃