Matthieu 22:19-22
19
הראוני את מטבע המס ויביאו לו דינר׃
20
ויאמר אליהם של מי הצורה הזאת והמכתב אשר עליו׃
21
ויאמרו אליו של הקיסר ויאמר אליהם לכן תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלהים את אשר לאלהים׃
22
וכשמעם את זאת תמהו ויעזבהו וילכו להם׃
Luc 20:24-26
24
מה תנסוני הראוני דינר של מי הצורה והמכתב אשר עליו ויענו ויאמרו של הקיסר׃
25
ויאמר אליהם לכן תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלהים את אשר לאלהים׃
26
ולא יכלו ללכדו בדבר לפני העם ויתמהו על מענהו ויחרישו׃
2 Timothée 2:19
אך איתן הוא יסוד האלהים וזה חותמו ידע יהוה את אשר לו ועוד יסור מעול כל הקורא את שם המשיח׃
Apocalypse 3:12
המנצח אתננו לעמוד בהיכל אלהי ולא יצא עוד החוצה וכתבתי עליו את שם אלהי ואת שם עיר אלהי ירושלים החדשה הירדת משמים מעם אלהי ואת שמי החדש׃