Marc 14:45
הוא בא והוא נגש אליו ויאמר רבי רבי וינשק לו׃
Psaumes 12:2-4
2
שוא ידברו איש את רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו׃
3
יכרת יהוה כל שפתי חלקות לשון מדברת גדלות׃
4
אשר אמרו ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו׃
Psaumes 55:21
חלקו מחמאת פיו וקרב לבו רכו דבריו משמן והמה פתחות׃
Psaumes 120:2
יהוה הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה׃
Proverbes 26:23-26
23
כסף סיגים מצפה על חרש שפתים דלקים ולב רע׃
24
בשפתו ינכר שונא ובקרבו ישית מרמה׃
25
כי יחנן קולו אל תאמן בו כי שבע תועבות בלבו׃
26
תכסה שנאה במשאון תגלה רעתו בקהל׃
Jérémie 42:2
ויאמרו אל ירמיהו הנביא תפל נא תחנתנו לפניך והתפלל בעדנו אל יהוה אלהיך בעד כל השארית הזאת כי נשארנו מעט מהרבה כאשר עיניך ראות אתנו׃
Jérémie 42:3
ויגד לנו יהוה אלהיך את הדרך אשר נלך בה ואת הדבר אשר נעשה׃
Jérémie 42:20
כי התעתים בנפשותיכם כי אתם שלחתם אתי אל יהוה אלהיכם לאמר התפלל בעדנו אל יהוה אלהינו וככל אשר יאמר יהוה אלהינו כן הגד לנו ועשינו׃
Jean 7:18
המדבר מנפשי כבוד עצמו יבקש אבל המבקש כבוד שלחו נאמן הוא ואין עולתה בו׃
2 Corinthiens 2:2
כי אם אני אעציבכם מי אפוא ישמחני בלתי אם הנעצב על ידי׃
2 Corinthiens 2:17
כי אנחנו איננו כמו הרבים העשים סחורה בדבר האלהים כי אם מתוך ישר לבב ומאלהים לפני אלהים נדבר במשיח׃
2 Corinthiens 4:1
על כן בהיות לנו השרות הזה כאשר חננו לא נחת׃
2 Corinthiens 5:11
ועתה יען אשר ידענו יראת האדון נדבר על לב בני אדם ולאלהים אנחנו גלוים ואקוה כי גלוים אנחנו גם במדעכם׃
1 Thessaloniciens 2:4
כי אם כאשר נחשבנו נאמנים לאלהים להפקיד בידנו את הבשורה כן נדבר ולא כחפצים להיות רצוים לבני אדם כי אם לאלהים הבחן לבותנו׃
Deutéronome 33:9
האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בנו לא ידע כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו׃
Deutéronome 33:10
יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ישימו קטורה באפך וכליל על מזבחך׃
2 Chroniques 18:13
ויאמר מיכיהו חי יהוה כי את אשר יאמר אלהי אתו אדבר׃
Esaïe 50:7-9
7
ואדני יהוה יעזר לי על כן לא נכלמתי על כן שמתי פני כחלמיש ואדע כי לא אבוש׃
8
קרוב מצדיקי מי יריב אתי נעמדה יחד מי בעל משפטי יגש אלי׃
9
הן אדני יהוה יעזר לי מי הוא ירשיעני הן כלם כבגד יבלו עש יאכלם׃
Jérémie 15:19-21
19
לכן כה אמר יהוה אם תשוב ואשיבך לפני תעמד ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה ישבו המה אליך ואתה לא תשוב אליהם׃
20
ונתתיך לעם הזה לחומת נחשת בצורה ונלחמו אליך ולא יוכלו לך כי אתך אני להושיעך ולהצילך נאם יהוה׃
21
והצלתיך מיד רעים ופדתיך מכף ערצים׃
Ezechiel 2:6
ואתה בן אדם אל תירא מהם ומדבריהם אל תירא כי סרבים וסלונים אותך ואל עקרבים אתה יושב מדבריהם אל תירא ומפניהם אל תחת כי בית מרי המה׃
Ezechiel 2:7
ודברת את דברי אליהם אם ישמעו ואם יחדלו כי מרי המה׃
Michée 3:8
ואולם אנכי מלאתי כח את רוח יהוה ומשפט וגבורה להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו׃
2 Corinthiens 5:16
לכן מעתה אנחנו לא נדע איש לפי הבשר וגם אם ידענו את המשיח לפי הבשר מעתה לא נדעהו עוד׃
Galates 1:10
ועתה המתרצה אנכי אל בני אדם אם אל האלהים או המבקש אנכי למצא חן בעיני בני אדם כי במצאי חן בעיני בני אדם לא אהיה עוד עבד המשיח׃
Galates 2:6
ומאת הנחשבים להיות מה יהיו מי שיהיו אינני חושש לזה כי האלהים לא ישא פני איש לי לא הוסיפו החשובים מאומה׃
Galates 2:11-14
11
וכאשר בא כיפא לאנטיוכיא הוכחתי אל פניו דרכו מפני שהיה בו אשם׃
12
כי לפני בא אנשים מאת יעקב היה אכל עם הגוים יחדו וכבאם היה מתרחק ופורש מהם מיראתו את בני המילה׃
13
ויכחשו עמו גם שאר היהודים עד כי בר נבא גם הוא נדח אחרי כחשם׃
14
אכן בראותו את אשר לא ישרו לכת כאמתה של הבשורה אמרתי אל כיפא בפני כל אם אתה היהודי תתנהג כנכרי ולא כיהודי למה תכריח את הגוים להתנהג כיהודים׃
Exode 23:2-6
2
לא תהיה אחרי רבים לרעת ולא תענה על רב לנטת אחרי רבים להטת׃
3
ודל לא תהדר בריבו׃
4
כי תפגע שור איבך או חמרו תעה השב תשיבנו לו׃
5
כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו וחדלת מעזב לו עזב תעזב עמו׃
6
לא תטה משפט אבינך בריבו׃
Deutéronome 16:19
לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שחד כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקם׃
2 Chroniques 19:7
ועתה יהי פחד יהוה עליכם שמרו ועשו כי אין עם יהוה אלהינו עולה ומשא פנים ומקח שחד׃
Esdras 4:12
ידיע להוא למלכא די יהודיא די סלקו מן לותך עלינא אתו לירושלם קריתא מרדתא ובאישתא בנין ושורי אשכללו ואשיא יחיטו׃
Esdras 4:13
כען ידיע להוא למלכא די הן קריתא דך תתבנא ושוריה ישתכללון מנדה בלו והלך לא ינתנון ואפתם מלכים תהנזק׃
Néhémie 9:37
ותבואתה מרבה למלכים אשר נתתה עלינו בחטאותינו ועל גויתינו משלים ובבהמתנו כרצונם ובצרה גדולה אנחנו׃
Matthieu 17:25-27
25
ויאמר הן ובבואו הביתה קדם אתו ישוע לשאל מה דעתך שמעון מלכי הארץ ממי יקחו מכס ומס מאת בניהם או מאת הזרים׃
26
ויאמר פטרוס אליו מאת הזרים ויאמר לו ישוע אם כן אפוא הבנים חפשים המה׃
27
אך למען לא נהיה להם למכשול לך אל הים והשלכת אל תוכו חכה ואת הדג הראשון אשר יעלה שאהו וכאשר תפתח את פיו תמצא בו אסתירא אותו קח לך ונתת להם בעדי ובעדך׃
Matthieu 22:17
לכן הגידה נא לנו את דעתך הנכון לנו לתת מס אל הקיסר אם לא׃
Luc 20:22
המתר לנו לתת מס אל הקיסר אם לא׃
Luc 23:2
ויחלו לדבר עליו שטנה לאמר את זה מצאנו מסית את העם ומנע אתו מתת מס אל הקיסר באמרו כי הוא מלך המשיח׃
Romains 13:6
כי לזאת אף משלמים אתם את המס כי משרתי אלהים המה השקדים על זאת׃