Psaumes 38:12
וינקשו מבקשי נפשי ודרשי רעתי דברו הוות ומרמות כל היום יהגו׃
Psaumes 56:5
כל היום דברי יעצבו עלי כל מחשבתם לרע׃
Psaumes 56:6
יגורו יצפינו המה עקבי ישמרו כאשר קוו נפשי׃
Psaumes 140:5
טמנו גאים פח לי וחבלים פרשו רשת ליד מעגל מקשים שתו לי סלה׃
Esaïe 29:21
מחטיאי אדם בדבר ולמוכיח בשער יקשון ויטו בתהו צדיק׃
Jérémie 18:18
ויאמרו לכו ונחשבה על ירמיהו מחשבות כי לא תאבד תורה מכהן ועצה מחכם ודבר מנביא לכו ונכהו בלשון ואל נקשיבה אל כל דבריו׃
Matthieu 22:15
וילכו הפרושים ויתיעצו איך יכשילהו בדבר׃
Matthieu 22:16
וישלחו אליו את תלמידיהם עם ההורדוסיים לאמר רבי ידענו כי איש אמת אתה ותורה באמת את דרך אלהים ולא תגור מפני איש כי אינך מכיר פני אדם׃
Luc 11:54
ויארבו לו ויבקשו לצודד דבר מפיהו למען ימצאו עליו שטנה׃
Luc 20:20-26
20
ויארבו לו וישלחו מארבים והם נדמו כצדיקים למען ילכדו אותו בדבר להסגירו אל השררה ואל יד ההגמון׃
21
וישאלהו לאמר רבי ידענו כי נכונה תדבר ותלמד ולא תשא פנים כי באמת מורה אתה את דרך אלהים׃
22
המתר לנו לתת מס אל הקיסר אם לא׃
23
ויכר את נכליהם ויאמר להם׃
24
מה תנסוני הראוני דינר של מי הצורה והמכתב אשר עליו ויענו ויאמרו של הקיסר׃
25
ויאמר אליהם לכן תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלהים את אשר לאלהים׃
26
ולא יכלו ללכדו בדבר לפני העם ויתמהו על מענהו ויחרישו׃
Marc 3:6
והפרושים יצאו מהרה ויתיעצו עליו עם ההורדוסיים לאבדו׃
Marc 8:15
ויזהר אותם לאמר ראו השמרו לכם משאר הפרושים ומשאר הורדוס׃
Matthieu 16:6
ויאמר ישוע אליהם ראו והשמרו לכם משאר הפרושים והצדוקים׃